Adatkezelési tájékoztató

Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok

A beérkezett licitek alapján szerzett adatok, információk feldolgozója és kezelője a Szervezők.

Az adatokhoz kizárólag az adatkezelő és feldolgozó, vagyis a Szervezők fér hozzá. A Szervezők az aukcióhoz kapcsolódóan az árverés lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, az alábbiakban meghatározott adatokat kezeli. A regisztráció során természetes személy vagy jogi személy törvényes képviselője esetén rögzítésre kerül a licitáló neve, e-mail címe, postai címe, telefonszáma. Az árverésben részt vevő licitálók részvételükkel automatikusan tudomásul veszik és elfogadják a licit hivatalos szabályát és adatvédelmi szabályzatát, valamint tudomásul veszik, hogy

– az adatszolgáltatás önkéntes, az adatkezelés önkéntes hozzájárulásuk alapján történik, a licitáló a hozzájárulást az adatkezelés tekintetében az aukcióban való részvétellel, illetve a személyes adatok önkéntes megadásával adja meg;

Az aukció tárgyának tulajdonszerzésével kapcsolatos adatok kezelésének ideje a jogszabályok szerinti kötelező adatkezelési időtartamot követően az adatok törlésre kerülnek.

Az adatok az adattulajdonos (licitáló) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül harmadik személy részére nem kerülnek átadásra, ide nem értve a jogszabályokban meghatározott eseteket.

A Szervezők szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info.tv.) tartalmazza, amely szerint a licitáló kérheti személyes adatainak helyesbítését, törlését, valamint azok kezeléséről szóló tájékoztatást, továbbá jogorvoslatért bírósághoz fordulhat. Azok a licitálók, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból, ezt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, valamint ingyenesen a következő módon tehetik meg: e-mail küldésével .

A licitálót megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. A Szervezők a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A licitáló tudomásul veszi, hogy az aukció időtartama alatt az adatainak törlése a licitálásból való kizárását eredményezi, mivel Szervezők az adatok hiányában nem tudja biztosítani a licitáló részvételét.

A licitáló az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.

A jelen aukciós szabályzatban foglaltak – így a licitálásokra vonatkozó feltételek is – visszavonásig érvényesek.

Dabrony 2018-10-17

Galambaukcio.hu